کاشت نهال و مراحل آن

کاشت نهال و مراحل آن

1397/8/26 سارا سلیمان پور
مراحل کاشت نهال می بايست در فرايند درخت کاری مورد توجه باغبانان قرار گيرد تا ارائه خدمات باغبانی و طراحی فضای سبز به بهترين نحو ممکن به مشتری صورت پذيرد.

کاشت نهال و مراحل آن

مراحل کاشت نهال می بايست در فرايند درخت کاری مورد توجه باغبانان قرار گيرد تا ارائه خدمات باغبانی و طراحی فضای سبز به بهترين نحو ممکن به مشتری صورت پذيرد. در مقالات پيشين در خصوص حفر گودال پيش از قرار دادن انواع نهال در داخل خاک اشاره نموديم. در اين مقاله به کاشت نهال و مراحل آن از منظری دیگر اشاره خواهيم کرد. 

مراحل کاشت نهال 

گونيا نمودن زمين مورد نظر

در مراحل کاشت نهال به منظور برقراری امکان استفاده از انواع ماشين آلات کشاورزی، می بايست نهال ها بر روی يک رديف کاشته شوند. ماشين آلات کشاورزی می توانند به منظور کندن علف های هرز، سمپاشی نمودن درختان و ساير موارد مورد استفاده قرار گيرند. در اين روش، می توان با استفاده از تعدادی ميخ چوبی و مقداری گچ، زمين را به صورت يک شبکه درآورد. بدين ترتيب، نقاط معينی برای کاشت نهال ها در اين روش معين خواهد شد.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


گودبرداری

از ديگر مراحل درخت کاری و کاشت انواع نهال می توان به گودبرداری اشاره نمود. پس از معين شدن مکان نهال ها در زمين مورد نظر، می بايست چاله هايی برای هر يک از نهال ها در مکان معين، حفر شود. به هنگام گودبرداری، زمان مناسب گودبرداری، چگونگی گودبرداری، عمق و قطر چاله ها می بايست مورد توجه باغبان قرار گيرد. 

آماده سازی چاله های حفر شده برای کاشت نهال

مرحله دیگر کاشت نهال آماده سازی چاله های حفر شده برای کاشت نهال می باشد. اگر چه زمين مورد نظر پيش از کاشت نهال کوددهی شده است، اما در هنگام کاشت نهال نيز می بايست از مقداری کود مناسب استفاده نمود. اين کود می بايست با خاک مورد نظر مخلوط شود تا خاک به قدر کافی مغذی گردد. لازم به ذکر است که می بايست از کودهای ديرحل استفاده نمود تا در مدت زمان زيادی که نهال می بايست در خاک باقی بماند، خاک مغذی بوده و بتواند تامين کننده نيازهای نهال مورد نظر باشد.

قرار دادن نهال در چاله های مزبور

گام بعدی در مراحل کاشت نهال به هنگام ارائه خدمات باغبانی و طراحی فضای سبز، قرار دادن نهال ها در چاله های آماده سازی شده می باشد. به هنگام کاشت نهال، می بايست يک نفر نهال را به صورت عمودی قرار داده و فرد ديگر، خاک مورد نياز نهال را با بيل داخل چاله بريزد. پس از ريختن خاک و پر شدن چاله، نهال را با يک قيم می بندند تا محکم در جای خود قرار بگيرد. 

هرس نمودن اوليه

آخرين مرحله از مراحل کاشت نهال ، هرس نمودن اوليه می باشد. هرس نمودن اوليه منجر به صاف شدن و يکدست شدن سر ريشه ها که عمدتا به هنگام جداسازی آسيب ديده اند، می گردد. همچنين، هرس نمودن اوليه منجر به تحريک گياه برای توليد ريشه های فرعی می گردد.