درخت کاری و کاشت انواع نهال

درخت کاری و کاشت انواع نهال

1397/8/23 سارا سلیمان پور
درخت کاری علم مطالعه، کاشت و نگهداری از درختان و انواع گياهان می باشد.درخت کاری از مهمترين سرويس ها در حوزه خدمات باغبانی و طراحی فضای سبز می باشد. درخت کاری می تواند به منظور کاشت درختان

درخت کاری و کاشت انواع نهال

درخت کاری علم مطالعه و بررسی، کاشت و نگهداری از درختان و انواع گياهان می باشد.درخت کاری از مهمترين سرويس ها در حوزه خدمات باغبانی و طراحی فضای سبز می باشد. درخت کاری می تواند به منظور کاشت درختان ميوه و يا به منظور کاشت درختانی که چوب آنها به مصارف صنعتی می رسد، صورت پذيرد. درخت کاری به صورت کاشت نهال و يا به صورت جابجا نمودن درختی تنومند از مکانی به مکان مناسب تر انجام می گردد. انواع نهال و چگونگی کاشت هر يک از آنها در ادامه اين مقاله شرح داده خواهد شد.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


انواع نهال در فرايند درخت کاری 

نهال ريشه عريان

در فرايند درخت کاری و کاشت انواع نهال، می بايست کاشت نهال ريشه عريان مورد توجه باغبانان قرار گيرد. فصل مناسب برای تهيه اين نهال ها، اواخر زمستان و يا اوايل بهار می باشد. به هنگام خريد اين نهال ها، می بايست سالم بودن شاخه، تنه و ريشه نهال مورد بررسی قرار گيرد تا نهالی سالم خريداری شود. گودالی که در فرايند درخت کاری به منظور کاشت اين نهال ها تعبيه می گردد، می بايست دارای قطر و عمق مناسب باشد تا ريشه های اين نهال در هم گره نخورد. سپس می بايست داخل گودال خاک ريخته و آن را فشار داد. آبياری اين نهال به طريق حوضچه ای صورت می پذيرد.

نهال گلدانی

از ديگر نهال هايی که در بررسی کاشت نهال و مراحل آن می توان مورد استفاده قرار داد، نهال گلدانی می باشد. اين گونه نهال ها در تمام طول سال قابل انتقال از گلدان و کاشت در خاک می باشند. به هنگام انتقال اين نهال از گلدان، می بايست ريشه های آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته و از آسيب رسيدن به ريشه ها، جلوگيری به عمل آيد. پس از خارج نمودن نهال گلدانی از داخل گلدان، می بايست ريشه های آسيب ديده را قطع نموده و ريشه های در هم تنيده را نيز از يکديگر فاصله داد.عمق گودالی که در فرايند درخت کاری برای کاشت اين نهال حفر می گردد، می بايست دو برابر دهانه گلدان در نظر گرفته شود. پيش از قرار دادن نهال گلدانی در گودال مورد نظر، بهتر است داخل گودال آبياری گردد. همچنين، به دليل حساسيت بالای نهال های گلدانی، به خاک اين نهال ها می بايست مقداری کود اضافه گردد. بدين ترتيب، خاک اين نهال ها، مغذی تر خواهد شد. 

نهال گونی پيچ

شرکت خدمات باغبانی قادر به اعزام نیرو جهت کاشت نهال گونی پيچ نیز برای مشتریان خود می باشد. اين نهال ها، پس از خروج از خاک و پيش از کاشته شدن در خاک اصلی، به جهت پيشگيری از خشک شدن، به همراه خاک اطراف ريشه در گونی پيچيده می شوند. تا رسيدن اين نهال ها به خاک اصلی، گونی مزبور می بايست دائما مرطوب شود تا ريشه اين نهال ها، خشک نشود. عمق گودالی که برای کاشت نهال گونی پيچ حفر می گردد، نبايد بيشتر از ارتفاع خاکی باشد که ريشه را در بر گرفته است. پس از حفر گودال، می بايست داخل گودال را با خاک مخلوط به کود پر نمود. سپس می توان نهال گونی پيچ مورد نظر را داخل خاک قرار داد.