قیمت نظافت راه پله

قیمت نظافت راه پله

1397/11/27 سارا سلیمان پور
قیمت نظافت راه پله و قیمت نظافت مشاعات بر قیمت نظافت منزل، نظافت شرکت و نظافت مجتمع ها اثرگذار می باشد.  قیمت نظافت راه پله تابع عوامل متعددی می باشد

قیمت نظافت راه پله

قیمت نظافت راه پله و قیمت نظافت مشاعات بر قیمت نظافت منزل، نظافت شرکت و نظافت مجتمع ها اثرگذار می باشد. به هنگام نظافت منزل، قیمت نظافت راه پله تابع عوامل متعددی می باشد که برخی از این عوامل در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.  

قیمت نظافت راه پله به چه عواملی بستگی دارد؟ 

تعداد طبقات ساختمان

به هنگام نظافت راه پله، تعداد طبقات ساختمان مربوطه نیز مهم بوده و بر قیمت نظافت راه پله اثرگذار می باشد. علت این امر این است که عمدتا هر چه تعداد واحدها در هر طبقه از ساختمان ها بیشتر باشد، عرض راه پله بیشتر شده و این امر، منجر به زمان بر شدن فرایند نظافت مشاعات خواهد گردید.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


تعداد واحدها در هر طبقه

تعداد واحدهای تجاری در هر طبقه از مجتمع های تجاری و همچنین، تعداد واحدهای مسکونی نیز در هر طبقه از مجتمع های مسکونی، بر قیمت نظافت راه پله ساختمان های تجاری و مسکونی موثر می باشد. 

قیمت نظافت راه پله

عرض پله ها

از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت نظافت راه پله، عرض پله ها در ساختمان های مختلف می باشد. هر چه عرض پله ها بیشتر باشد، نظافت راه پله نیاز به صرف وقت و انرژی بیشتری از سوی نیروی نظافتی اعزامی خواهد داشت.

نظافت نرده های پلکان

نظافت نرده های پلکان از جمله مراحل نظافت مشاعات (راه پله) بوده و نمی بایست از نظر کارگران نظافتی اعزامی دور بماند. جنس نرده ها به هنگام شستشو مهم بوده و می بایست از ماده شوینده متناسب با جنس نرده استفاده گردد.   

تعداد پادری ها

به هنگام ثبت سفارش نظافت مشاعات و راه پله از طریق اپلیکیشن موبایل شرکت نظافتی، به تعداد واحدهای ساختمان مربوطه، نظافت پادری نیز لحاظ می گردد. به همین دلیل، تعداد پادری ها نیز از دیگر عوامل موثر بر قیمت نظافت راه پله می باشد.  

نظافت راه پله پس از نقاشی و بنایی

پس از انجام نقاشی و یا بنایی در ساختمان های تجاری و مسکونی، به دلیل حمل مصالح از مسیر پله های ساختمان، راه پله کثیف شده و نیاز به نظافت عمقی خواهد داشت. بنابراین، قیمت نظافت راه پله پس از نقاشی و بنایی، بیشتر از حالت عادی می باشد. 

نظافت راه پله پس از اسباب کشی در ساختمان

پس از انجام اسباب کشی در ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها، به دلیل استفاده کارگران از راه پله ها به منظور جابجایی، عمدتا راه پله کثیف شده و تمیز نمودن راه پله ها در چنین مواقعی، با صرف هزینه بیشتری همراه خواهد گردید.