هزینه نگهداری سالمند در منزل

هزینه نگهداری سالمند در منزل

1397/8/28 سارا سلیمان پور
هزينه نگهداری سالمند در منزل و دستمزد نيروی مراقب سالمند ، از مباحث مهم در حوزه خدمات مراقبت از سالمند و کودک می باشد. هزينه نگهداری از سالمند در منزل در شرکت های خدماتی ، از سوالات متداول مشتريان بوده و

هزينه نگهداری سالمند در منزل

هزينه نگهداری سالمند در منزل و دستمزد نيروی مراقب سالمند ، از مباحث مهم در حوزه خدمات مراقبت از سالمند و کودک می باشد. هزينه نگهداری از سالمند در منزل در شرکت های خدماتی ، از سوالات متداول مشتريان بوده و تابع عوامل متعددی می باشد و هر يک از اين عوامل می تواند تاثير بسزايی بر دستمزد نيروی مراقب سالمند داشته باشد. در اين مقاله قصد داريم تعدادی از عوامل اثرگذار بر هزينه نگهداری سالمند در منزل را مطرح کرده و مورد مطالعه قرار دهيم. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


هزينه نگهداری سالمند در منزل تحت تاثير چه عواملی است؟

آيا سالمند از پوشک استفاده می کند يا خير؟

برخی از سالمندان به دليل کهولت سن، دچار بی اختياری ادرار يا مدفوع می گردند. اين سالمندان از پوشک بزرگسال استفاده می نمايند. نيروی مراقبی که به منظور نگهداری از چنين سالمندی استخدام می گردند، می بايست پوشک سالمند را چک کرده و در فواصل زمانی منظم، به تعويض پوشک وی بپردازد. تعويض پوشک فرد سالمند زحمت بيشتری برای نيروی مراقب سالمند در بر داشته و از جمله مواردی است که بر هزينه نگهداری از سالمند اثرگذار می باشد.  

آيا سالمند سالم است يا بيمار؟

بسياری از سالمندان به لحاظ جسمی و روحی سالم بوده و تنها به منظور مراقبت بيشتر، نياز به حضور نيروی مراقب سالمند در کنار خود دارند. اما تعداد ديگری از سالمندان نيز وجود دارند که به دليل کهولت سن و تحليل رفتن قوای جسمانی، دچار بيماری های مختلفی می باشند. اين سالمندان، به تنهايی قادر به انجام فعاليت های خود نبوده و در چنين مواقعی، استخدام نيروی مراقب سالمند می تواند در خصوص انجام امور شخصی اين دسته از سالمندان و رسيدگی به آنها، موثر واقع گردد. بنابراين، از ديگر عوامل اثرگذار بر هزينه نگهداری سالمند در منزل، می توان به سالم و يا بيمار بودن شخص سالمند اشاره نمود. 

آيا سالمند تنها زندگی می کند يا خير؟

بسياری از سالمندان در منزل فرزندان و يا ساير وابستگان خود زندگی می کنند. اين سالمندان، از حمايت و توجه اعضای خانواده خود بهره مند می باشند. نيروی مراقب سالمند در چنين مواردی، مسئوليت سبک تری داشته و هزينه نگهداری از سالمند در منزل چنين سالمندانی، کاهش پيدا می نمايد. اما تعدادی از سالمندان، در منزل شخصی خود و به تنهايی زندگی می کنند. اين سالمندان به توجه و مراقبت بيشتری از سوی نيروی مراقب سالمند نياز دارند. هزينه نگهداری سالمند در منزل ، در چنين مواردی افزايش پيدا خواهد نمود.