نظافت شرکت

نظافت شرکت

1397/8/23 سارا سلیمان پور
نظافت شرکت و نظافت محل کار از جمله خدمات نظافتی شرکت های خدماتی نظافتی می باشد. به هنگام نظافت شرکت، می بايست از نيروهای نظافتی آموزش ديده در خصوص نظافت محل کار و شرکت ها استفاده نمود.

نظافت شرکت

نظافت شرکت و نظافت محل کار از جمله خدمات نظافتی شرکت های خدماتی نظافتی می باشد. به هنگام نظافت شرکت، می بايست از نيروهای نظافتی آموزش ديده در خصوص نظافت محل کار و شرکت ها استفاده نمود. نظافت شرکت، نظافت ارگان ها و سازمان ها، نظافت نهادهای دولتی و خصوصی همه و همه از روند نظافتی معينی پيروی می نمايند که نيروهای نظافتی با آگاهی از اين روند، می توانند به ارائه خدمات نظافت به مشتريان خود بپردازند. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


فرايند نظافت شرکت و نکاتی در اين خصوص

کاربری شرکت

از مسائل مهمی که در فرايند نظافت شرکت و نظافت محل کار می بايست مد نظر نيروهای نظافتی و صاحبان شرکت خدماتی نظافتی قرار گيرد، کاربری شرکت مورد نظر می باشد. اين امر بر چگونگی پياده سازی فرايند نظافت و چگونگی استفاده از ابزارها و تجهيزات نظافتی اثرگذار می باشد. 

مساحت شرکت

از ديگر مواردی که در فرايند نظافت شرکت می بايست مورد توجه صاحبان و عوامل شرکت نظافتی قرار گيرد، توجه به مساحت شرکت مورد نظر می باشد. اگر وسعت شرکت زياد باشد، به منظور صرفه جويی در زمان و همچنين کاهش فشار کاری نيروهای نظافتی، شرکت نظافتی می تواند دو يا چند نيروی نظافتی را به مکان مورد نظر اعزام نمايد.

اولويت نظافتی صاحبان شرکت

نيروهای نظافتی اعزامی از سوی شرکت خدماتی نظافتی می بايست به هنگام نظافت شرکت ها، به اولويت بندی صاحبان شرکت توجه نموده و بر اساس اولويت اعلام شده، به نظافت قسمت های مختلف شرکت بپردازند. همچنين، ممکن است برخی قسمت های شرکت نياز به نظافت بيشتر و برخی قسمت ها اصلا نياز به نظافت نداشته باشند. تمامی اين موارد، می بايست مورد توجه نيروی نظافتی قرار گيرند. 

لباس فرم

در برخی شکت ها به دليل حساسيت های موجود، ترجيح بر اين است که نيروهای نظافتی اعزامی، لباس فرم بر تن داشته باشند. بديهی است که در صورت حضور نيروهای نظافتی اعزامی در ساعات کاری، اين حساسيت بيشتر بوده و نيروهای نظافتی می بايست به هنگام نظافت شرکت در اين مواقع، لباس فرم خود را به تن کنند. شرکت های مزبور، به هنگام ثبت سفارش، می بايست می بايست اين موضوع را با شرکت خدماتی مطرح نمايند تا نيروهای نظافتی اعزامی، آمادگی لازم برای تهيه لباس را داشته باشند. 

ساعت حضور نيروی نظافتی

از مسائل مهمی که به هنگام نظافت شرکت مطرح می باشد، توجه به ساعت حضور نيروهای خدماتی در شرکت می باشد. برخی شرکت ها خواهان حضور نيروهای خدماتی در خارج از ساعت کاری پرسنل خود می باشند. بديهی است که در خصوص زمان حضور نيروهای نظافتی در شرکت مورد نظر، می بايست هماهنگی های لازم صورت پذيرد.