نیروی مراقب سالمند در منزل

نیروی مراقب سالمند در منزل

1399/7/28 سارا سلیمان پور
نیروی مراقب سالمند در منزل به نگهداری از سالمند و ارائه خدمات مراقبتی و درمانی به شخص سالمند می پردازد. موسسه مراقبت و نگهداری قادر به استخدام نیروی مراقب سالمند در منزل مجرب و حرفه ای و سپس اعزام این نیرو به منزل مشتریان خود می باشد. نیروهای مورد نظر می بایست دارای دانش و تجربه کافی در خصوص سرویس دهی به سالمندان بوده و سالمندان دارای مشکلات مختلف را مدیریت نمایند.

نیروی مراقب سالمند در منزل

نیروی مراقب سالمند در منزل به نگهداری از سالمند و ارائه خدمات مراقبتی و درمانی به شخص سالمند می پردازد. موسسه مراقبت و نگهداری قادر به استخدام نیروی مراقب سالمند در منزل مجرب و حرفه ای و سپس اعزام این نیرو به منزل مشتریان خود می باشد. نیروهای مورد نظر می بایست دارای دانش و تجربه کافی در خصوص سرویس دهی به سالمندان بوده و سالمندان دارای مشکلات مختلف را مدیریت نمایند. از جمله مسائلی که بسیاری از سالمندان با آن مواجه می باشند، ابتلاء به آلزایمر می باشد. برخی قابلیت های نیروی مراقب سالمند مبتلا به آلزایمر در ادامه توضیح داده خواهد شد.

توانمندی های نیروی مراقب سالمند در منزل سالمند مبتلا به آلزایمر

توانایی بردن سالمند مبتلا به آلزایمر به هواخوری

از جمله نیازهای سالمندی، بیرون رفتن از منزل و هواخوری می باشد. نیروی مراقب سالمند می بایست قادر به کنترل سالمند مبتلا به آلزایمر به هنگام هواخوری و حضور در بیرون از منزل باشد. همچنین، می بایست از سالمند مراقبت نماید تا در بیرون از منزل، خطری وی را تهدید نکرده و همچنین، گم نشود. 

مدیریت سالمند در خصوص استفاده از اجاق گاز و کبریت و ... 

نیروی مراقب سالمند در منزل می بایست نکات ایمنی محیط اطراف و محل زندگی شخص سالمند را در راستای مراقبت و نگهداری از سالمند رعایت نماید. لزوم این امر، در خصوص سالمند مبتلا به آلزایمر، بیشتر می گردد. زیرا سالمند مبتلا به آلزایمر، عمدتا فراموش می کند که شیر آب را باز کره و یا کبریت روشن نموده است. بنابراین، در خصوص استفاده از اجاق گاز، کبریت و سایر موارد از این دست، نیروی مراقب سالمند می بایست از استفاده سالمند از این موارد، ممانعت به عمل آورد. 

قرار دادن آدرس و شماره تماس ضروری در جیب لباس شخص سالمند

سالمند مبتلا به آلزایمر نمی تواند بسیاری از مسائل از جمله آدرس و شماره تلفن منزل خود و وابستگان خود را به خاطر آورد. بنابراین، اگر این گونه سالمندان از منزل خارج شوند، خطرات بسیاری آنها را تهدید می نماید. از جمله مواردی که نیروی مراقب سالمند می بایست مد نظر خود قرار دهد، همراه نمودن آدرس و شماره تلفن ضروری با شخص سالمند می باشد. 

دادن داروهای شخص سالمند مبتلا به آلزایمر در زمان معین

سالمند مبتلا به آلزایمر می بایست داروهای خود را به موقع وبه طور منظم مصرف نماید تا از پیشرفت بیماری جلوگیری به عمل آید. از آنجا مبتلایان به آلزایمر قادر به یادآوری زمان و مکان نمی باشند، ممکن است سالمند مبتلا به آلزایمر، مصرف داروهای خود را فراموش نماید. بدین ترتیب، نیروی مراقب سالمند می بایست به زمانبندی دارویی شخص سالمند توجه نموده و داروهای شخص سالمند را سر وقت و به موقع، به وی تحویل دهد.