نکاتی درباره استفاده از یخچال و فریزر ، بخش سوم

نکاتی درباره استفاده از یخچال و فریزر ، بخش سوم

1399/3/17 سارا سلیمان پور
امروزه یخچال و فریزر از ملزومات زندگی مردم بوده و بسیاری از مردم مواد غذایی مورد نیاز خود را مقداری بیش از نیاز روزمره خود تهیه نموده و با استفاده از این تجهیزات، مواد مزبور را برای مدت بیشتری نگهداری می نمایند. در مقاله " نکاتی درباره استفاده از یخچال و فریزر ، بخش اول " به بیان مواردی در خصوص خرید یخچال و فریزر پرداخته و در مقاله بعدی با عنوان " نکاتی درباره استفاده از یخچال و فریزر ، بخش دوم " نیز نکاتی را در خصوص چگونگی استفاده از این تجهیزات بیان نمودیم.

نکاتی درباره استفاده از یخچال و فریزر ، بخش سوم

امروزه یخچال و فریزر از ملزومات زندگی مردم بوده و بسیاری از مردم مواد غذایی مورد نیاز خود را مقداری بیش از نیاز روزمره خود تهیه نموده و با استفاده از این تجهیزات، مواد مزبور را برای مدت بیشتری نگهداری می نمایند. در مقاله " نکاتی درباره استفاده از یخچال و فریزر ، بخش اول " به بیان مواردی در خصوص خرید یخچال و فریزر پرداخته و در مقاله بعدی با عنوان " نکاتی درباره استفاده از یخچال و فریزر ، بخش دوم " نیز نکاتی را در خصوص چگونگی استفاده از این تجهیزات بیان نمودیم. در این مقاله نیز نکاتی چند در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم.( تعمیر یخچال )

یخچال و فریزر و بیان نکاتی در خصوص چگونگی استفاده از این لوازم 

پر نگه داشتن فریزر

از موارد مهم و کاربردی در استفاده از یخچال و فریزر، پر نگه داشتن آنها می باشد. اگر به اندازه کافی مواد خوراکی برای جای دادن در یخچال و یا فریزر خود ندارید، می توانید از روزنامه و یا سایر مواد بدین منظور استفاده نمایید. علت این امر این است که اگر یخچال و فریزر پر باشند، در صورت باز شدن درب آنها، هوای خنک کمی خارج شده و هوای گرم محیط بیرون، جایگزین آن خواهد گردید. اما اگر داخل آنها فضای خالی زیادی وجود داشته باشد، به هنگام باز شدن درب، هوای خنک زیادی خارج شده و هوای گرم زیادی نیز جایگزین آن خواهد شد. در این صورت، یخچال و فریزر می بایست انرژی زیادی صرف خنک نمودن هوای گرم وارد شده نموده و مصرف آنها بالا خواهد رفت. 

پرهیز از قرار دادن غذای گرم در داخل یخچال

توصیه می شود که به هنگام قرار دادن غذا در داخل یخچال و فریزر منزل خود، ابتدا کمی صبر نمایید تا غذای مورد نظرتان خنک شود. از قرار دادن غذای داغ در این دستگاه ها جدا خودداری نمایید. زیرا انرژی و برق زیادی در این میان هدر خواهد رفت. (نظافت منزل)

پرهیز از متراکم نمودن محتویات فریزر

اگر چه در این مقاله اشاره نمودیم که می بایست از خالی ماندن یخچال و فریزر خود اجتناب نموده و حتی از روزنامه و ... می بایست به منظور پر نمودن فضای خالی موجود استفاده نمایید. اما این امر، به معنای متراکم نمودن بیش از حد فضای داخلی یخچال و فریزر نمی باشد. باید مواد غذایی خود را به نحوی در داخل یخچال و فریزر خود جاسازی نمایید که امکان تبادل هوا از میان بسته های مواد غذایی وجود داشته باشد.