قیمت خدمات پرستاری در منزل تابع چه عواملی است؟

قیمت خدمات پرستاری در منزل تابع چه عواملی است؟

1398/11/26 سارا سلیمان پور
قیمت خدمات پرستاری در منزل از جمله مسائل چالش برانگیزی است که شرکت های خدماتی ارائه دهنده سرویس نگهداری از سالمند و همچنین، مشتریان این شرکت ها با آن مواجه می باشند. عوامل متععدی بر قیمت نگهداری از سالمند اثرگذار می باشد

قیمت خدمات پرستاری در منزل تابع چه عواملی است؟

قیمت خدمات پرستاری در منزل از جمله مسائل چالش برانگیزی است که شرکت های خدماتی ارائه دهنده سرویس نگهداری از سالمند و همچنین، مشتریان این شرکت ها با آن مواجه می باشند. عوامل متععدی بر قیمت نگهداری از سالمند اثرگذار می باشد که در این مقاله تعدادی از این عوامل را بررسی خواهیم نمود. 

عوامل موثر بر قیمت خدمات پرستاری در منزل

نوع و میزان مهارت نیروی اعزامی

نوع و میزان مهارت نیروی مراقبتی اعزامی از سوی موسسات پرستاری، از عوامل مهم و اثرگذار بر قیمت خدمات پرستاری در منزل می باشد. همان طور که در مقالات پیشین اشاره نمودیم، شرکت های خدماتی مراقبتی و موسسات پرستاری قادر به اعزام نیرو در 4 سطح به منازل مشتریان می باشند. این نیروها عباراتند از : نیروهای مراقبتی، نیروهای کمک بهیار، نیروهای بهیار و نیروهای پرستار. هر یک از این نیروها دارای مجوزهای خاصی به منظور انجام تعدادی از خدمات مراقبتی معین در منزل شخصث سالمند می باشند. همچنین، هر یک از این نیروها دارای مهارت ها و توانمندی های به خصوصی نیز می باشند. از میان نیروهای مزبور، پرستاران دارای بیشترین دستمزد بوده و نیروهای مراقب کمترین دستمزد را در قبال ارائه خدمات به سالمندان طلب می نمایند. علت این امر این است که پرستاران قادر به ارائه خدمات پزشکی و دارویی نیز بوده و سطح مسئولیت های آنها بالاتر از تمامی نیروهای مراقبتی می باشد. 

نوع و میزان سرویس های مراقبتی و پزشکی

از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت خدمات پرستاری در منزل، میزان مراقبتی است که سالمند نیاز دارد. سالمندی که سالم بوده و صرفا به جهت کهولت سن نیاز به مراقبت و همراهی دارد، در قیاس با سالمندی که مبتلا به آلزایمر بوده و همچنین، دچار مشکلات حرکتی و سایر مسائل نیز می باشد، نیاز به بذل انرژی و توجه کمتری دارد. بدین ترتیب، برای نیروهای مراقب اعزامی در این دو حالت نیز دستمزد متفاوتی از سوی شرکت خدماتی مراقبتی در نظر گرفته می گردد. 

تعداد ساعات حضور نیرو در منزل سالمند

در مواردی که سالمند سالم بوده و تنها به دلیل عدم حضور فرزندان و یا سایر بستگان به مدت ساعات معینی از شبانه روز در منزل، سالمند نیازمند نگهداری و حضور نیروی مراقبتی در منزل می باشد، استخدام نیروی مراقب روزانه به منظور خدمات رسانی به سالمند کفایت می نماید. در این موارد، عمدتا نیرو تا زمان رسیدن فرزندان شخص سالمند به منزل، در محل حضور داشته و پس از آن، رسیدگی به سالمند را به فرزندان و بستگان واگذار می نماید. اما در مورد سالمندانی که به صورت شبانه روزی نیازمند مراقبت و نگهداری می باشند، حضور شبانه روزی نیروی مراقب و پرستار سالمند الزامی بوده و بدیهی است در این حالت، دستمزد نیروی مراقب افزایش پیدا خواهد نمود.