شرکت خدماتی موج نو طی 11 سال تجربه کاری درخشان، به بیش از 35000 مشترک ارائه سرویس نموده است. سازمانها و ارگانهای دولتی، شرکتها و موسسات خصوصی، سفارت خانهها،انواع نهادهای دولتی و خصوصی، پیمانکاران و بسیاری از مجریان پروژههای بزرگ، بخشی از مشتریان ثابت شرکت خدماتی موج هستند که در کنار هزاران مشترک شخصی، به کیفیت خدمات ما اعتماد کرده اند.