جذب و تامین نیروی انسانی نهادها در شرکت خدماتی موج نو

جذب و تامین نیروی انسانی نهادها در شرکت خدماتی موج نو

1398/9/25 سارا سلیمان پور
جذب و تامین نیروی انسانی جزء خدمات تامین نیروی انسانی شرکت خدماتی موج نو می باشد. بسیاری از نهادها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از مشاوره و کمک شرکت های خدماتی چون شرکت موج نو بهره مند می گردند.

جذب و تامین نیروی انسانی نهادها در شرکت خدماتی موج نو

جذب و تامین نیروی انسانی جزء خدمات تامین نیروی انسانی شرکت خدماتی موج نو می باشد. بسیاری از نهادها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از مشاوره و کمک شرکت های خدماتی چون شرکت موج نو بهره مند می گردند. فرایند جذب و تامین نیروی انسانی توسط شرکت خدماتی موج نو به دو صورت پیاده سازی می گردد. در ادامه به بررسی این فرایند می پردازیم. 

جذب و تامین نیروی انسانی در شرکت موج نو طی چه فرایندی انجام می شود؟

آموزش و تربیت نیروهای متخصص و اعزام آنها به نهادهای مختلف

خدمات تامین نیروی انسانی در شرکت خدماتی موج نو به دو صورت به مشتریان ارائه می گردد. یکی از روش های جذب و تامین نیروی انسانی برای شرکت ها، نهادها، ادارات و سایر ارگان های دولتی و خصوصی، آموزش و تربیت نیروهای متخصص توسط شرکت تامین کننده نیرو و سپس، اعزام این نیروها به مراکز مختلف می باشد. به عبارت دیگر، شرکت موج نو اقدام به آموزش و تربیت نیروهای متخصص در حوزه های مختلف نموده و سپس می تواند این نیروها را برای کار به مراکز مختلف اعزام نماید. این نیروها توسط شرکت خدماتی پشتیبانی شده و پرداخت بیمه آنها توسط شرکت تامین کننده نیرو صورت می پذیرد. همچنین، ممکن است این نیروها تا زمان معینی مورد نیاز ارگان خاصی باشند. پس از اتمام همکاری این نیروها با ارگان مزبور، شرکت خدماتی قادر به اعزام متخصصین خود به سایر مراکز می باشد.   

جذب نیرو توسط شرکت خدماتی و سپس استخدام آن نیرو توسط نهاد مربوطه

روش دیگری که در فرایند تامین نیروی ارگان ها و سازمان ها توسط شرکت خدماتی پیاده سازی می گردد، جذب نیرو توسط شرکت خدماتی موج نو و سپس معرفی این نیرو به ارگان مورد نظر به منظور استخدام در آن ارگان می باشد. جذب و تامین نیروی انسانی در این روش، بدین صورت می باشد که شرکت خدماتی با توجه به اعلام نیاز شرکت ها، ادارات و نهادهای مختلف، اقدام به برگزاری آزمون در رشته ها و تخصص های مختلف می نماید. پس از برگزاری آزمون علمی و آزمون عملی، شرکت از بین متقاضیان، تعدادی را انتخاب کرده و سپس تاریخ مصاحبه با این افراد را معین می نماید. لازم به ذکر است که گزینش نیروها در تمامی سطوح و تخصص ها بر اساس نیاز شرکت ها، ارگان ها و سازمان های مربوطه و مطابق با سیاست های آنها انجام می گردد.