خدمتکار برای پذیرایی

خدمتکار برای پذیرایی

1397/10/17 سارا سلیمان پور
اعزام خدمتکار برای پذیرایی از سوی شرکت خدماتی پذیرایی سرویس پرمخاطبی در حوزه خدمات تشریفات و پذیرایی است و در میان مردم جامعه طرفداران بسیاری دارد. از آنجایی که نیروی پذیرایی اعزامی به نوعی نماینده شرکت محسوب می گردد، بنابراین، می بایست در رفتار و نوع برخورد خود با مشتری و نیز با میهمانان دقت خاصی به خرج داده و از اصول معینی پیروی نمایند.

خدمتکار برای پذیرایی

اعزام خدمتکار برای پذیرایی از سوی شرکت خدماتی پذیرایی سرویس پرمخاطبی در حوزه خدمات تشریفات و پذیرایی است و در میان مردم جامعه طرفداران بسیاری دارد. از آنجایی که نیروی پذیرایی اعزامی به نوعی نماینده شرکت محسوب می گردد، بنابراین، می بایست در رفتار و نوع برخورد خود با مشتری و نیز با میهمانان دقت خاصی به خرج داده و از اصول معینی پیروی نمایند. برخی موارد که خدمتکار برای پذیرایی می بایست در رفتار خود حین پذیرایی رعایت نماید، در این مقاله تحلیل می گردد.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


خدمتکار برای پذیرایی می بایست چه رفتاری از خود بروز دهد؟

مشایعت و راهنمایی میهمانان در سالن پذیرایی

خدمتکار برای پذیرایی وظیفه خوشامدگویی به میهمانان و استقبال از آنها به هنگام ورود به سالن برگزاری مراسم را بر عهده دارد. نیروی پذیرایی همچنین، می بایست پس از ورود میهمانان به سالن و خوشامدگویی به آنها، ضمن مشایعت و همراهی آنها، در خصوص نشستن در جای مناسب نیز میهمانان را راهنمایی نماید. از جمله موارد مهمی که می بایست در این خصوص مد نظر مهمانداران قرار گیرد، شناسایی بستگان درجه اول عروس و داماد در مراسم عروسی می باشد. مهمانداران می بایست صندلی های ردیف اول را در سالن پذیرایی برای بستگان درجه اول و نزدیکان عروس و دادماد خالی نگه داشته و به هنگام ورود این افراد به سالن، آنها را به جایگاه مناسب خود هدایت نمایند. 

اجتناب از بی توجهی به میهمانان

خدمتکار برای پذیرایی در خصوص سرویس دهی به تمامی میهمانان و اجتناب از بی توجهی به همه یا تعدادی از میهمانان مسئول می باشد.از آنجایی که میهمانان همگی در یک زمان به سالن پذیرایی وارد نمی شوند، مهمانداران می بایست حواس خود را متمرکز بر تمامی میهمانان نموده و ترتیب آداب پذیرایی را برای تمامی میهمانان رعایت نمایند .  

پرهیز از جدل با مدعوین و حضار

در صورتی که در حین برگزاری مراسم، یکی از میهمانان به موضوعی چون کثیف بودن لیوان ها و یا سایر ظروف پذیرایی، سرد بودن سالن، نوع برخورد خدمه پذیرایی، بی نظمی در پذیرایی و مواردی از این دست اعتراض نماید، نیروی پذیرایی اعزامی می بایست خونسردی خود را حفظ نموده و از جر و بحث نمودن با میهمان مزبور پرهیز نماید. از اصول مهم و اساسی در مهمانداری این است که همواره حق با مهمان بوده و اعزام خدمتکار برای پذیرایی نمی بایست منجر به مختل شدن نظم در مراسم و کدورت خاطر مدعوین گردد. بنابراین، مهمانداران با این ذهنیت، قادر خواهند بود به خوبی از عهده برگزاری انواع مراسم بپردازند.