قیمت نظافت

قیمت نظافت

1398/7/6 سارا سلیمان پور
قیمت نظافت تعیین شده از سوی موسسه نظافت منزل بسته به نوع خدمات نظافت مورد نیاز مشتریان، کارگر نظافت منزل اعزامی و لوازم نظافت مورد استفاده، متغیر می باشد. قیمت نظافت همچنین، تابع نوع و حجم امور نظافتی

قیمت نظافت

قیمت نظافت تعیین شده از سوی موسسه نظافت منزل بسته به نوع خدمات نظافت مورد نیاز مشتریان، کارگر نظافت منزل اعزامی و لوازم نظافت مورد استفاده، متغیر می باشد. قیمت نظافت همچنین، تابع نوع و حجم امور نظافتی و میزان ساعات انجام کار توسط نیروهای اعزامی می باشد. در ادامه تعدادی از عوامل اثرگذار بر قیمت نظافت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

قیمت نظافت تابع چه عواملی می باشد؟

نظافت صنعتی

قیمت نظافت تابع عوامل متعددی است که از جمله این عوامل می توان به نحوه سرویس دهی به مشتریان اشاره نمود. به منظور نظافت بسیاری از مکان ها، استفاده از سرویس نظافت صنعتی توصیه می شود. به عنوان مثال، نظافت هتل ها، نظافت کارخانجات، نظافت کارگاه ها، نظافت آشپزخانه های صنعتی، نظافت فرودگاه، نظافت پارکینگ های طبقاتی و ... همه و همه نیازمند استفاده از تجهیزات نظافت صنعتی می باشد. به هنگام استفاده از ماشین آلات نظافت صنعتی، وسعت فضای مورد نظر و حجم کار نظافتی مورد نیاز مشتریان، بر قیمت نظافت موثر می باشد.  

نظافت توسط نیروی انسانی

قیمت نظافت به شیوه سنتی و با اعزام نیروی نظافتی، با قیمت خدمات نظافت صنعتی متفاوت می باشد. در مقالات گذشته چگونگی ارائه خدمات نظافت توسط کارگر نظافت منزل را بررسی کرده و همچنین، عوامل اثرگذار بر قیمت نظافت را نیز در این حالت بررسی نمودیم. عواملی چون تعداد طبقات، تعداد سرویس های بهداشتی، تعداد اتاق ها، متراژ واحد مورد نظر و ... بر دستمزد کارگر نظافتی اثرگذار می باشد. 

نیروی نظافتی خانم یا آقا

قیمت نظافت با توجه به جنسیت نیروی نظافتی اعزامی متفاوت می باشد. در مقالات پیشین مطرح شد که دستمزد نیروی نظافتی خانم بنا به دلایل مختلفی از دستمزد نیروی نظافتی آقا بیشتر می باشد. اما با این حال، بسیاری از مردم اقدام به درخواست سرویس های نظافت منزل توسط خانم، نظافت منزل شرق تهران توسط خانم، نظافت منزل شرق تهران توسط خانم جوان و بسیاری سرویس های نظافتی دیگر توسط نیروی خانم می نمایند. از جمله دلایلی که منجر می شود تعداد زیادی از مردم استخدام نیروی خانم را به نیروی آقا ترجیح دهند، تسلط زیاد خانم ها بر انجام امور منزل و به ویژه امور نظافتی می باشد.   

حجم کار نظافتی محول شده

حجم و نوع سرویس های نظافتی مورد نیاز مشتریان نیز بر قیمت نظافت اثرگذار می باشد. به عنوان مثال، نظافت کارخانه ای بزرگ در قیاس با نظافت کارگاهی کوچک نیاز به صرف زمان بیشتری به منظور نظافت صنعتی داشته و بالطبع این امر بر قیمت نظافت اثرگذار خواهد بود.