تعرفه خدمات نظافتی

تعرفه خدمات نظافتی

1397/12/6 سارا سلیمان پور
تعرفه خدمات نظافتی از جمله مسائلی است که بر لیست قیمت نظافت منزل شرکتهای خدماتی نظافتی اثرگذار می باشد. قیمت نظافت منزل و دستمزد کارگر نظافت منزل نیز همه و همه متأثر از تعرفه خدمات نظافتی بوده

تعرفه خدمات نظافتی 

تعرفه خدمات نظافتی از جمله مسائلی است که بر لیست قیمت نظافت منزل شرکتهای خدماتی نظافتی اثرگذار می باشد. قیمت نظافت منزل و دستمزد کارگر نظافت منزل نیز همه و همه متأثر از تعرفه خدمات نظافتی بوده و بر اساس تعداد ساعات ارائه خدمات نظافت منزل و یا محل کار مشتریان و بر طبق تعرفه در نظر گرفته شده از سوی شرکت خدماتی نظافتی، به مشتری اعلام می گردد. برخی عوامل اثرگذار بر تعرفه خدمات نظافتی در ادامه این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


تعرفه خدمات نظافتی شامل چه مواردی می گردد؟

نظافت منزل و نظافت محل کار

تعرفه خدمات نظافتی در خصوص نظافت کلی منزل و یا نظافت کلی محل کار، بر اساس تعداد ساعات انجام خدمات نظافت بوده و این تعداد ساعات، به هنگام ثبت درخواست سرویس نظافتی از سوی مشتری معین می گردد. در صورتی که در طول زمان مقرر، خدمات رسانی به پایان نرسد، نیروی اعزامی می تواند درخواست اضافه کاری نموده و یا کار را در همان مرحله به مشتری تحویل دهد. لازم به ذکر است که در خصوص نظافت مجتمع مسکونی ، ممکن است به دلیل وسعت منطقه مورد نظر، مشتری قادر به تخمین صحیح تعداد ساعات ارائه سرویس نظافتی نبوده و در این صورت، شرکت خدماتی نظافتی اقدام به اعزام نیرویی جهت بررسی تعداد ساعات مورد نیاز به منظور نظافت می نماید.

تعرفه خدمات نظافتی

نظافت مشاعات 

از دیگر موارد که در حوزه تعرفه خدمات نظافتی مطرح می گردد، نظافت مشاعات و نظافت راه پله می باشد. سرویس نظافت مشاعات نیز خود به دو طریق به مشتریان شرکت های خدماتی نظافتی تهران ارائه می گردد که عبارت است از :

مشاعات ساعتی

در مشاعات ساعتی، بر اساس تعداد ساعاتی که صرف انجام کار می گردد، دستمزد کارگر نظافتی تعیین می گردد. به عبارت دیگر، تعرفه خدمات نظافتی در این حالت، به ازای هر ساعت سرویس دهی تعیین شده و سپس، این مقدار، در تعداد کل ساعات سرویس دهی ضرب خواهد شد. تعداد ساعات هم می تواند توسط مشتری به هنگام درخواست نیروی نظافتی تعیین گردد و هم می تواند توسط کارشناس شرکت خدماتی و بر اساس حجم کار ارزیابی و اعلام گردد. 

مشاعات کنترات

در مشاعات کنترات، هزینه خدمات نظافت بر اساس تعداد سرویس های مورد نیاز مشتری تعیین می گردد. به عبارت دیگر، در این سرویس، برای هر یک از خدمات نظافتی در حیطه نظافت مشاعات، تعرفه ای در نظر گرفته شده و سپس، هزینه نهایی عبارت خواهد شد از حاصل جمع دستمزد خدمات ارائه شده به مشتری .